ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 • Home
 • ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Удостоверение за квалифициран електронен подпис /УКЕП/

Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който съдържа:

1. указание, че удостоверението е издадено за квалифициран електронен подпис;

2. наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

3. името или псевдонима на автора на електронния подпис;

4. особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

5. публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

6. усъвършенствания електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги;

7. срока на действие на удостоверението;

8. ограниченията на действието на подписа по отношение на целите и/или на стойността на сделките, ако удостоверението е издадено с ограничения на удостоверителното действие;

9. уникалния идентификационен код на удостоверението;

10. указание за акредитацията на доставчика, когато той е акредитиран.

С помощта на УЕП можете да извършвате следните дейности:

 • да подписвате документи;
 • да ползвате електронни услуги, включително тези на НАП, Агенция митници и други;
 • да криптиратe електронни транзакции, включително да изпращате съобщения по електронна поща, така че да сте сигурни, че обменяната информация ще може да бъде прочетена единствено и само от адресата на дадено съобщение;
 • ако имате сървър, с който предлагате някакви услуги, да осигурите идентичността му в интернет пространството и да гарантирате, че обменяната със сървъра информация не може да бъде прочетена (разшифрована) от никого освен от идентифицирания сървър и неговите администратори;
 • да подписвате софтуерен обект, с което се доказва авторство върху него, и други;

Удостоверението за електронен подпис осигурява:

 • Автентичност – знаете с кого кореспондирате;
 • Цялостност – документът не е променян по пътя до вас през Интернет;
 • Конфиденциалност – може да изпращате конфиденциална информация, известна само на общуващите страни;
 • Неотменяемост – вашият кореспондент е автор и не може да се отрече от направено изявление;
 • Икономия на времето – изразходваното за дейността време е драстично намалено, което резултира в по-ниски разходи.

Stampit Doc

Е-подпис за физически лица

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit Doc е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

 • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението.

 

В офисите на Stampit следва да подпишете: 

 

 

Цена за издаване за една година (УКЕП): 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 30,00 лв. без ДДС / 36,00 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 27,00 лв. без ДДС (32,40 лв. с ДДС)
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 47,00 лв. без ДДС / 56,40 лв. с ДДС

Stampit DocPro

Е-подпис за юридически лица

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit DocPro е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

 • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
 • за юридически лица СНЦ:
  • Съдебно решение за регистрация;
  • Документ за регистрация по БУЛСТАТ – оригинал и копие;
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка “Искане за издаване на удостоверение за електронен подпис” – оригинал или нотариално заверено  копие;
 • за юридически лица ТД, регистрирани в АВ – справка от Агенция по вписванията;
 • за други институции:
  • документ за регистрация по БУЛСТАТ – оригинал и копие;
  • документ за създаване на институцията;
  • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията;
 • в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията – нотариално заверено пълномощно. Примерни образци на пълномощно можете да намерите тук*.

 

В офисите на Stampit следва да подпишете:

 

 

Цена за издаване за една година (УКЕП): 40,00 лв. без ДДС / 48,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 60,00 лв. без ДДС / 72,00 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 105,00 лв. без ДДС (126.00 лв. с ДДС)
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 125,00 лв. без ДДС (150.00 лв. с ДДС)